Laatste update:

29 Mei, 2020

Algemene voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden van Didux.io en Apps (Didux.io B.V., ProofMe.iD). Didux.io BV is gevestigd aan de Lusthofstraat 17 B 3062 WB Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70878781. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@didux.io Didux.io behoudt het recht om deze voorwaarden te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat de meest recente versie van deze voorwaarden van toepassing is. Partijen kunnen schriftelijk afwijken van deze voorwaarden.

1. Definities

 • 1.1. Didux.io BV en ProofMe gebruiker van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • 1.2. Klant: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Didux.io BV een rechtsbetrekking aangaat voor de levering van Diensten zoals bedoeld in artikel
 • 1.3. Dienst(en): alle dienstverlening van welke aard en onder welke benaming dan ook die Didux.io BV op basis van een rechtsbetrekking met de Klant of Eindgebruiker verricht of dient te verrichten;
 • 1.4. Eindgebruiker: rechtspersoon (o.a. ook Klanten) of natuurlijk persoon die gebruikt maakt van de softwaretoepassing ProofMe die Didux.io BV levert of beheert.
 • 1.5. Softwaretoepassingen: Een App of internetsite geschikt voor gebruik via internet, tablet, smartphone of andere telecommunicatiemiddelen.
 • 1.6. Overeenkomst: de aan deze Algemene Voorwaarden gekoppelde rechtsbetrekking voor de levering van Diensten door Didux.io BV aan Klant of het gebruik van de softwaretoepassing die Didux.io BV levert of beheert.

Voorwaarden voor gebruik softwaretoepassingen door Klant:

2. Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Didux.io BV en Klant voor de levering van Diensten en softwaretoepassingen.
 • 2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Klant. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • 2.3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • 2.4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.5. Indien de Algemene Voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Didux.io BV en partijen strijdig zijn, de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Didux.io BV prevaleren.
 • 2.6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 • 2.7. Het staat Didux.io BV te allen tijde vrij om deze Algemene voorwaarden aan te passen.

3. Offertes

 • 3.1. Alle offertes en andere uitingen van Didux.io BV zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 3.2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Didux.io BV verstrekte gegevens waarop Didux.io BV zijn offerte heeft gebaseerd.
 • 3.3. De in advertenties, folders of andere media opgenomen modellen, afbeeldingen, voorbeelden of omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn voor Didux.io BV niet bindend.

4. Overeenkomst levering Diensten

 • 4.1. Een overeenkomst voor de levering van Diensten wordt aangegaan voor een in de overeenkomst bepaalde termijn en of in abonnementsvorm.
 • 4.2. Een overeenkomst komt tot stand op het eerste van de volgende momenten: het moment dat Didux.io BV de overeenkomst schriftelijk bevestigt aan de Klant, dan wel het moment dat Didux.io BV met de uitvoering van de overeenkomst begint. In het laatste geval geldt de offerte als de overeenkomst tussen partijen.
 • 4.3. De duur van de overeenkomst wordt telkens voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt.
 • 4.4. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging mag enkel bij het einde van een termijn zoals bedoeld in artikel 4.1 en 4.3 van deze Algemene voorwaarden,
 • 4.5. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

5. Prijzen en betalingen

 • 5.1. Alle door Didux.io BV genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
 • 5.2. Alle door Didux.io BV kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds euro’s of de in een land geldende valuta. De Klant dient alle betalingen in de opgegeven valuta te voldoen.
 • 5.3. Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Didux.io BV aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren van de Klant tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 5.4. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. Een ingebrekestelling is niet vereist en de Klant is wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 5.5. Indien Klant nalatig blijft de factuur te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Klant tevens verplicht is tot betaling van incassokosten en alle andere gemaakte kosten.
 • 5.6. Indien Didux.io BV op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant Diensten levert buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst, dan vergoedt de Klant deze volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Didux.io BV.

6. Terbeschikkingstelling software

 • 6.1. Didux.io BV zal de in de offerte vermelde softwaretoepassing en de documentatie ter beschikking stellen aan Klant op de in de offerte vermelde wijze en voor de in de offerte vermelde duur en gebruiksomvang.
 • 6.2. De technische mogelijkheden van de softwaretoepassing staan vermeld in de handleiding, welke zijn gecommuniceerd met Klant.
 • 6.3. De broncode van de softwaretoepassing wordt aan Klant en Eindgebruiker niet ter beschikking gesteld.

7. Gebruiksrecht Klant

 • 7.1. Na betaling van het verschuldigde bedrag door Klant, verkrijgt de Klant het gebruiksrecht voor de softwaretoepassingen om deze te bedienen en om aan eindgebruikers aan te bieden. Klant verkrijgt expliciet geen enkel eigendomsrecht over de software of enige andere producten van Didux.io BV.
 • 7.2. Bij periodieke betaling (abonnement) van de licentie- en gebruiksvergoeding vervalt het recht op gebruik van de softwaretoepassingen wanneer Klant de overeengekomen periodieke betaling binnen een half jaar niet heeft voldaan. Didux.io BV stelt Klant hiervan schriftelijk op de hoogte.
 • 7.3. De softwaretoepassingen mogen door Klant uitsluitend in de eigen onderneming, organisatie of instelling van Klant worden gebruikt, tot het maximum van het in de overeenkomst genoemde aantal projecten en users of beschreven gebruik, een en ander conform het gestelde in de overeenkomst, tenzij Klant de toepasselijke extra upgrade tarieven en kosten betaalt overeenkomstig de dan geldende prijzen en staffels.
 • 7.4. In geval van niet overeengekomen gebruik heeft Didux.io BV het recht op een vergoeding van tenminste drie maal de totale opdrachtsom, onverminderd het recht van Didux.io BV een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 • 7.5. Klant is niet gerechtigd back-up kopieën van de softwaretoepassingen te maken.
 • 7.6. Het is de Klant niet toegestaan de softwaretoepassingen te verkopen, te verhuren, te vervreemden of over te dragen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

 • 8.1. Aansprakelijkheid van Didux.io BV is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 8.2. Didux.io BV is niet aansprakelijk voor: 1) fouten of tekortkomingen in de softwaretoepassing, indien de Klant het tot stand brengen of laten uitvoeren van een proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijke proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.; 2) misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Klant; 3) fouten of tekortkomingen van door of namens Klant ingeschakelde derden. 4) gebreken of fouten die zijn ontstaan bij toeleveranciers of andere Dienstverlenende bedrijven die aan de softwaretoepassing werken of ervoor zorgen dat deze door eindgebruikers benaderbaar is.
 • 8.3. De aansprakelijkheid van Didux.io BV is beperkt tot schade van Klant die het directe gevolg is van de toerekenbare tekortkoming. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Didux.io BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Didux.io BV toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Didux.io BV is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder in het bijzonder is begrepen schade wegens winstderving, te verwachten besparingen of verlies van gegevens. Didux.io BV is evenmin gehouden tot het vergoeden van schade wegens te late levering van de Didux.io BV-software, de uitvoering van werkzaamheden of dienstverlening.
 • 8.4. De totale aansprakelijkheid van Didux.io BV is beperkt tot een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen: EUR 1.000 of het bedrag gelijk aan de totaal betaalde prijs (exclusief omzetbelasting) van de met Didux.io BV overeengekomen werkzaamheden, dienstverlening en leveringen in het jaar voorafgaand aan het schade- brengende feit.
 • 8.5. Elke verdere aansprakelijkheid van Didux.io BV voor door Klant geleden schade is uitgesloten, ongeacht de grond voor de geleden schade, hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins.
 • 8.6. De beperking van aansprakelijkheid van Didux.io BV geldt niet in het geval van opzet of grove schuld.
 • 8.7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Didux.io BV en de door Didux.io BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Voorwaarden voor gebruik ProofMe app door eindgebruiker:

9. Gebruiksrechten eindgebruikers

 • 9.1. Na een downloadverzoek of uitnodiging tot gebruik van ProofMe, verkrijgt een Eindgebruiker het gebruiksrecht voor ProofMe softwaretoepassing om deze te bedienen. Dit gebruiksrecht is een exclusieve licentie.
 • 9.2. Eindgebruikers bepalen welke gegevens worden verwerkt en/of opgeslagen. De Eindgebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat die informatie correct is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
 • 9.3. ProofMe is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde of verwerkte gegevens. De door een Eindgebruiker foutief aangeleverde informatie kan door ProofMe niet als zodanig herkend worden en kan dientengevolge onjuist worden verwerkt/opgeslagen.
 • 9.4.Eindgebruikers zijn gehouden voorschriften en aanwijzingen van ProofMe met betrekking tot het gebruik van softwaretoepassingen zorgvuldig op te volgen. Indien een zeker handelen van een Klant of Eindgebruiker aantoonbaar een goede werking daarvan in gevaar brengt, dan is ProofMe gerechtigd deze Klant of Eindgebruiker de toegang te ontzeggen of onmogelijk te maken.

10. Aanmelden als eindgebruiker

 • 10.1. Wanneer een Eindgebruiker zich aanmeldt op een website of softwaretoepassing van ProofMe, dan komt tussen ProofMe en de Eindgebruiker een gebruiksovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand. Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden, tenzij vooraf anders is bepaald. 10.2. Een gebruiksovereenkomst komt tot stand op het moment dat de aanmeldingsprocedure volledig en juist door de Eindgebruiker is doorlopen.
 • 10.2. Een gebruiksovereenkomst komt tot stand op het moment dat de aanmeldingsprocedure volledig en juist door de Eindgebruiker is doorlopen.

11. Beëindiging

 • 11.1. De Eindgebruiker kan op ieder gewenst moment en zonder toestemming van ProofMe de gebruiksovereenkomst beëindigen door middel van accountverwijdering of de installatie.
 • 11.2. Wanneer de Eindgebruiker langer dan één jaar niet heeft ingelogd op een softwaretoepassing, dan heeft ProofMe het recht om de overeenkomst zonder opzegging te beëindigen.
 • 11.3. ProofMe kan een softwaretoepassing (onaangekondigd) tijdelijk of permanent niet beschikbaar stellen voor gebruiker(s), zonder dat eindgebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.

12. Werking

 • 12.1. ProofMe staat er niet voor in dat softwaretoepassingen die zij levert en/ of beheert foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Dit geldt ook voor softwaretoepassingen van derden waar ProofMe gebruik van maakt of de koppeling daarmee.
 • 12.2. ProofMe zal zich ervoor inspannen fouten in softwaretoepassingen binnen een redelijke termijn te herstellen indien de betreffende gebreken door Eindgebruiker schriftelijk zijn gemeld.
 • 12.3. ProofMe kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de betreffende softwaretoepassing in gebruik wordt genomen.
 • 12.4. De Eindgebruiker draagt het risico van tijdens of als gevolg van het gebruik van het opgetreden verlies van gegevens, documenten en/ of databestanden.
 • 12.5. Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige en adequate beschikbaarheid van (tele)communicatiefaciliteiten.

Algemene Voorwaarden t.b.v. Klanten en eindgebruiker:

13. Algemeen

 • 13.1. ProofMe zal voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als verwerker op haar rusten. ProofMe zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Klant en Eindgebruiker staan ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht worden genomen.
 • 13.2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van vestiging van ProofMe of Didux.io BV is exclusief bevoegd om over enige geschillen voortvloeiende uit de rechtsbetrekking tussen ProofMe of Didux.io BV en Klant of ProofMe of Didux.io BV en Eindgebruiker te oordelen.